חייגו: 050-262-68-89
חפש

 תקנון

תקנון רכישת מוצרים באתר חברת "איזי קוק":

1. מבוא
1.1. אנו שמחים מאד שבחרת לרכוש באתר האינטרנט המקוון של חברת איזי קוק easy cook בע"מ (להלן: "החברה"), אשר כתובתו www.easycook.co.il (להלן: "אתר האינטרנט") המאפשר לך לרכוש מגוון רחב של מוצרי כלי מטבח ובישול\את המולטי קוקר.
 1.2. הוראות התקנון שלהלן מטרתן להגדיר את הזכויות והחובות של המבקר בשׁאתר האינטרנט ורוכש באמצעותו מן המוצרים המוצעים בו, או מבצע רכישתו באמצעות פנייה טלפונית לחברה (להלן: "הלקוח") הלקוח בקשר עם השימוש באתר האינטרנט ורכישת המוצרים באמצעותו, לרבות אופן ותנאי רכישת המוצרים (להלן: "התקנון").
1.3. הואיל ותקנון זה מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, הלקוח מתחייב לקרוא את הוראותיו ותנאיו של תקנון זה בעיון ובקפידה ולעמוד בהם. יודגש ויובהר כי בעצם השימוש באתר האינטרנט, הלקוח ו\או המבקר באתר האינטרנט מאשר ומצהיר כי קרא את הוראות תקנון זה ומקבל על עצמו את הוראותיו ותנאי ללא סייג.
1.4. לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מסוג כלשהו. משכך, מתחייב הלקוח לקרוא את התקנון בכל פעם שיבשׁחר להשתמש באתר האינטרנט ולסמן "אני מסכים" בתיבה המיועדת לכך טרם הרכישה.


2. הפעלה וניהול של אתר האינטרנט
2.1. אתר האינטרנט מנוהל על ידי החברה, ח"פ 515409803 כתובת חצרות הדר 16 כפ״ס, טלפון 6182*. בכל שאלה הנוגעת לאתר האינטרנט ניתן לפנות ל info@easycook.co.il.


3. הוראות כלליות
3.1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
3.2. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
3.3. אין ולא יינתן לכותרות הסעיפים בתקנון, אשר נקבעו לשם נוחות בלבד, כל משקל בפרשנות התקנון.
3.4. כאמור, מובהר להלן כי כל הוראות התקנון יחולו בשינויים המחויבים גם על לקוח שבחר לרכוש מוצרים לאחר ביקור באתר האינטרנט ומבקש לבצע את הרכישה באמצעות התקשרות טלפונית עם החברה.
3.5. בטרם תתאפשר רכישת מוצרים באתר האינטרנט ולפני ביצוע התשלום, על הלקוח לסמן במקום המתאים לכך באתר האינטרנט כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ובכך לאשרו. הלקוח מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו ללא כל סייג וכך בין אם ביצע רכישה באתר האינטרנט ובין אם ביצע רכישה באמצעות הטלפון. לקוח אשר אישר כי עשה כן, התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין גם אם בפועל לא קרא את התקנון. כאמור לעיל, גם במידה והלקוח לא סימן כי הוא מסכים לתקנון כאמור, עצם השימוש באתר האינטרנט ו/או ההזמנה באמצעות הטלפון לאור הביקור על ידו - מהווה הסכמה כאמור.


4. מועדי הפעילות / הפסקת פעילות
4.1. ניתן לבצע רכישות באתר בכל יום, 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם אתר האינטרנט הושבת לשימוש לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או כל סיבה אחרת, לרבות במקרים של כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של ספק האינטרנט וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינן בשליטת החברה ו/או של ספק האינטרנט ו/או מי מטעמה. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה אל מול החברה בקשר לכך.
4.2. בנוסף, לחברה שמורה בכל עת הזכות, להפסיק באופן זמני או קבוע את פעילותו של אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי. ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט, לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה אל מול החברה בקשר לכך.


5. העברת הבעלות ו\או הזכויות לצד שלישי
5.1. בכפוף לכך שכל זכויות הלקוח על פי תקנון זה לא יפגעו, החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את זכויותיה באתר האינטרנט לצד שלישי. במקרה האמור פרטי הלקוח, כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט, יועברו לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות באתר האינטרנט והלקוח מסכים לכך מראש.


6. כשרות
6.1. רשאי לרכוש מוצרים באתר האינטרנט של החברה כל אדם אשר הינו: תושב ישראל, מעל גיל 18, בעל ת.ז. ישראלית, בבעלותו או בהחזקתו ברשות - כרטיס אשראי בר תוקף שמכובד והונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות בישראל (להלן: "כרטיס אשראי").
6.2. בזאת יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לתנאי חברות כרטיסי בכל הנוגע לביצוע רכישה באתר האינטרנט.
6.3. גם אם הלקוח רכש בעבר מוצרים באמצעות אתר האינטרנט- לחברה שמורה הזכות להגביל ו/או לבטל את זכאותו של הלקוח לבצע רכישות באתר האינטרנט וזאת מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, זכות זו תעמוד לחברה במקרים הבאים:
6.3.1 הלקוח ו/או מי מטעמו מילא\מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים (בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, או במקרה שבו הלקוח ביצע רכישה או התכוון לבצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי שאינו בתוקף ו/או שהוגבל לשימוש ו/או חסום ו/או אינו מוחזק כדין).
6.3.2 שימוש ו/או ביצוע רכישה באתר האינטרנט למעשים בלתי חוקיים עפ"י כל דין ו/או בכדי לסייע לאחר לביצוע של מעשה כזה.
6.3.4 מעשה או מחדל שיש בהם לפגוע בחברה ו/או באתר האינטרנט, לרבות לקוחותיה, ספקיה או כל גורם אחר אשר פועל מטעמה של החברה.
6.3.5 במקרה בו ללקוח קיים חוב לחברה ו/או לחברות קשורות עמה, לרבות חוב הנובע מרכישה ו/או מהזמנת מוצרים באחת מחנויות החברה ו/או מחנויות החברות הקשורות עמה והלקוח לא פרע את חובו על אף שהגיע מועד פירעונו.
6.3.6 הלקוח הפר הוראה מהוראות תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת.
*מובהר כי כל שימוש באמצעי הגבלה ו/או ביטול מצד החברה כאמור, כולל אי נקיטתם, לא ייחשבו כויתור על זכות מזכויות החברה.


7. רישום לצורך רכישה באתר האינטרנט
7.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח לבצע רישום ולמסור את פרטיו בהתאם למבוקש. בין היתר יש למסור: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, פרטי כרטיס אשראי, כתובת פרטית, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת אליה הלקוח מעוניין שיסופקו המוצרים שהוזמנו על ידו באתר האינטרנט (באם מעוניין באיסוף עצמאי ממחסן החברה או מחנויות החברה או מכל מקום אחר שממנו תאפשר החברה לאסוף את המוצרים שהוזמנו באתר – יש לתאם זאת מפורשות). כמו כן במידה והלקוח איננו מעוניין לקבל מידע פרסומי ו/או דיוור ישיר עליו לסמן זאת במקום המתאים לכך. על הלקוח מוטלת האחריות להקפיד על מילוי הפרטים במדויק ובמלואם.
7.2. הלקוח בלבד יהיה אחראי לעדכון פרטיו ולבדיקת נכונות פרטיו כפי שמולאו על ידו. במקרה בו חל שינוי ו/או עדכון בפרטים על הלקוח מוטלת החובה לדאוג לעדכנם ולתקנם.
7.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על יישום דרכי זיהוי נוספים לצורך זיהוי הלקוח, כפי שיוחלט על ידה מעת לעת.


8. סיסמה
8.1. בעת ההרשמה לאתר האינטרנט, תישלח סיסמה ראשונית לכתובת הדוא"ל שהזין הלקוח ואותה רשאי לשנות.
8.2. החל מהרכישה השנייה ואילך באתר האינטרנט, לצורך זיהויו ולמעט מקרים בהם הגדרות מחשבו של הלקוח מונעות זאת, יוכל הלקוח להזין את מספר ת.ז. שלו והסיסמה שבחר במקום המתאים לכך באתר האינטרנט ובכך לחסוך את הליך הרישום המלא כפי שהובא לעיל, למעט פרטי אמצעי התשלום אותם יידרש הלקוח להזין שוב. יודגש כי על הלקוח מוטלת האחריות לוודא ולבדוק את נכונות פרטיו ובמידת הצורך עליו לתקנם ולעדכנם. זיהויו של הלקוח בעת פנייתו לחברה ייעשה על ידי מספר ת.ז.,  שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וארבע הספרות האחרונות של אמצעי התשלום שבאמצעותו בוצעה ההזמנה. הלקוח בלבד יהיה אחראי לשמירת הסיסמה שבחר ולתדירות החלפתה בכדי למנוע שימוש לרעה בפרטיו ולא יהיו לו כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
8.3. במקרה שהלקוח איבד או שכח את הסיסמה, עליו להזין פרטים אישיים ככל שיידרשו על ידי החברה בכדי לחדש את הסיסמה. בכל מקרה לא תהיה ללקוח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בשל כך.


9. מוצרים המוצעים למכירה
9.1. באתר האינטרנט יוצעו מגוון רחב של מוצרי כלי מטבח ובישול\את המולטי קוקר הנמכרים תחת המותג  Enaiter ו\או כל מותג אחר בו משתמשת החברה על מנת למכור את מוצריה (כולל מוצרים נלווים של מותגים אחרים כגון אריזות מתנה, כרטיסי ברכה ועוד) (להלן: "המוצר" ו/או "המוצרים").
9.2. במקרה של חוסר במוצר מסוים, יירשם כי מוצר זה אינו מצוי כעת במלאי. ייתכן מצב בו לא צויין החוסר במוצר מסויים וזאת למרות שבפועל הוא חסר במלאי. במקרה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בשל כך.
9.3. היצע המוצרים יכול שיהיה של מגוון מותגים וחברות, ולחברה שמורה הזכות להרחיב, לצמצם או לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9.4. החברה מביאה לידיעת הלקוח כי המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט, כולם או חלקם, יכולים שיוצעו למכירה גם בחנויות החברה ו/או בחנויות שונות או במקומות שונים כגון: רשתות שונות, חנויות פרטיות, אתרי אינטרנט שונים וכד'.


10. מוצרים שאזלו מן המלאי
10.1. במקרה בו נתגלה חוסר במוצר אחד או יותר שהוזמן על ידי הלקוח,על אף כי בעת ביצוע ההזמנה הופיע כי המוצר זמין וההזמנה אושרה, לא תהיה החברה מחויבת לספק מוצר זה ללקוח. נציג החברה יעשה מאמץ ליצור קשר עם הלקוח, בהתאם לפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו בעת הרשמתו לאתר האינטרנט ויציע לו לבחור מוצר דומה או אחר מבין המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט. במידה וכבר חויב ושילם, יוצע לו לקבל כספו חזרה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו ביצע הלקוח את רכישת המוצר. במקרה כאמור, ללקוח או למי מטעמו לא תהיינה כח טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה בקשר לכך.


11. תמונות המוצרים
11.1. תמונות המוצרים והאריזות המופיעות באתר האינטרנט הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים בפועל, זאת לרבות שינוי בצבע המוצר, מידות המוצר וכד'. מוצרים נלווים המופיעים בתמונות לצד המוצר הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מהווים חלק מהמוצר.


12. רכישת מוצרים מאתר האינטרנט באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של החברה 
12.1. החברה מאפשרת ללקוח לרכוש מוצרים באתר האינטרנט גם באמצעות פנייה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של החברה. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו גם על לקוח המבצע רכישת מוצרים באמצעות פנייה טלפונית. אין באי חתימת הלקוח על תקנון זה כדי לגרוע מהסכמתו כאמור.


13. אספקת המוצרים
13.1. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תתאפשר רק במדינת ישראל וגבולותיה.
13.2. אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט תעשה באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה החברה ו/או בכל דרך אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה מפעם לפעם (להלן: "השליח"), או בדרך של איסוף עצמאי כמפורט בסעיף 15 להלן.
13.3. מובהר כי המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט יסופקו לכתובת שהלקוח ציין בהליך הרישום ככתובת אליה מבקש את אספקת המוצרים. יובהר, כי האספקה הינה לכתובת אחת בלבד.
13.4. אספקת המוצרים תתאפשר לכל היישובים בארץ, בהתאם לכתובת שנרשמה על ידי הלקוח באתר האינטרנט כאמור, למעט יישובים מסוימים, כפי שיוחלט מפעם לפעם על ידי החברה, אשר אליהם לא תתאפשר אספקת מוצרים שנרכשו באתר האינטרנט, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
13.5. מובהר כי החברה לא תהיה מחויבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, אף אם הלקוח סימן בעת הליך הרשמתו מען הנכלל בין היישובים בהם לא תתאפשר אספקת מוצרים באתר האינטרנט, ומען זה נקלט במערך ההזמנות של אתר האינטרנט וההזמנה סומנה כמאושרת. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
13.6. מובהר כי החברה לא תהיה מחוייבת לספק את המוצרים שהוזמנו על ידי לקוח באתר האינטרנט ליישובים שאין גישה אליהם מבחינה ביטחונית ו/או נסגרו למעבר בין אם באופן זמני או קבוע על ידי רשות מוסמכת, וללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.


14. מועד אספקת המוצרים
14.1. מועד אספקת המוצרים שנרכשו באתר האינטרנט עד לשעה ­­­­­­­­17:00 ביום בו בוצעה הרכישה הינו בתוך 5 ימי עסקים מיום 'אישור ביצוע ההזמנה' בדוא"ל, כהגדרת מונח זה בסעיף 20 להלן (להלן: "מועד אספקת המוצרים"). מועד אספקת המוצרים יכול וידחה עקב התאמת המועד לנוחות הלקוח או במקרה בו הלקוח או מקבל המוצרים מטעמו (שהינו מעל גיל 18) לא נכחו במועד אספקת המוצרים בכתובת שנרשמה על ידי הלקוח כאמור לעיל. במקרים כאמור, יידחה מועד אספקת המוצרים בהתאם למועד שיתואם עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
14.2.שעות וימי האספקה: האספקה תתבצע רק בימי עסקים בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-18:00.
14.3. על אף האמור בסעיף 14.1 לעיל, במקרים של כח עליון או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או השליח ו/או מי מטעמם, לרבות - שביתה, השבתה, אירועים ביטחוניים, תנאי מזג אוויר קשים וכד' - ייתכן עיכוב במועד אספקת המוצרים. ללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או חברת השליחויות ו/או מי מטעמן.


15. איסוף עצמאי ממחסן החברה
15.1. לקוח שבחר לאסוף את הזמנתו באופן עצמאי ממחסן החברה בדרך חצרות הדר 16 כפ״ס (להלן: "מחסן החברה"), יגיע למחסן החברה בשעות הפתיחה המפורטות להלן וכפי שישתנו מעת לעת לצורך איסוף המוצרים.
15.2. איסוף עצמאי ממחסן החברה כאמור יתאפשר בתוך ­­­­­­­­­­2 ימי עסקים ממועד קבלת 'אישור ביצוע ההזמנה' במייל חוזר, כהגדרת מונח זה בסעיף 20 להלן.
15.3. איסוף עצמאי ממחסן החברה יתאפשר בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10:00ועד 16:00 או בשעות אחרות כפי שיפורסם באתר האינטרנט ויעודכן מעת לעת. הלקוח יגיע למחסן החברה בכוחות עצמו ויישא לבדו בכל העלויות הכרוכות בקשר עם הגעתו למחסן החברה לצורך איסוף הזמנתו. במקום לא יסופקו שירותי הובלה ממחסן החברה לרכב הלקוח.
15.4 לקוח אשר יבחר לאסוף את הזמנתו מאחת מחנויות רשת חברת החברה יוכל לאסוף את הזמנתו תוך ­­­­­3 ימי עסקים עפ"י שעות הפתיחה של החנות האמורה.


16. מחירים
16.1. לצד כל מוצר המוצע למכירה באתר האינטרנט יופיע מחירו המעודכן של המוצר בשקלים כשהוא כולל מע"מ (להלן: "מחיר המוצר"). המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
16.2. החברה תהיה רשאית לשנות את מחירם של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.
16.3. מחיר המוצר שיחייב את הלקוח הינו מחיר המוצר בעת משלוח 'אישור ביצוע ההזמנה' בדוא"ל ללקוח כהגדרתו בסעיף 20 להלן.
16.4. המוצר, כפי שמופיע באתר האינטרנט, אינו מהווה הטבה בהכרח בתנאי תשלום נוחים יותר ו/או מחיר משתלם ו/או זול יותר ממחיר אותו מוצר המוצע למכירה בחנות החברה ו\או במקומות אחרים נוספים. הלקוח אחראי לערוך השוואת מחירים, לבדוק קיומן של הנחות או מבצעים בטרם החלטתו לרכוש מוצר באתר האינטרנט ואין ולא תהיה לו כל זכות לטעון טענה מכל סוג ומין שהוא בקשר לתנאי הרכישה באתר.
16.5. למען הסר ספק, מובהר כי במקרה בו תמצא מדבקת מחיר על המוצר שהוזמן על ידי הלקוח, בין אם המחיר גבוה יותר ובין אם המחיר נמוך יותר ממחיר המוצר שהוזמן בעת משלוח אישור ביצוע ההזמנה במייל חוזר, המחיר הקובע הינו מחיר המוצר כפי שהופיע באתר האינטרנט בעת משלוח 'אישור ביצוע ההזמנה' במייל חוזר כהגדרתו בסעיף 20 להלן.


17. סכום מינימום לביצוע רכישה
17.1. חברת החברה תהיה זכאית, בכל עת, לקבוע סכום רכישה מינימאלי של מוצרים באתר האינטרנט (להלן: "סכום הרכישה המינימאלי") לפי שיקול דעתה הבלעדי זאת ועוד החברה תהיה זכאית לשנות את סכום הרכישה המינימאלי, מעת לעת וכל זאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. סכום המינימום לרכישה באתר הינו 180 ש"ח.


18. אמצעי תשלום
18.1. התשלום עבור רכישת המוצרים באתר האינטרנט יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר הונפק על ידי חברת כרטיסי אשראי הפועלת בישראל על פי דין ובכפוף לתנאי חברת כרטיס האשראי הרלוונטי ו\או כל אמצעי תשלום אחר בו תבחר החברה לאפשר ללקוחותיה לרכוש באתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי,מובהר כי לא יבוצעו תשלומים באמצעות כרטיס מגנטי נטען ו/או שובר מתנה ו/או כל אמצעי תשלום אחר.
18.2. יובהר כי תשלום באמצעות כרטיס אשראי יתאפשר בכפוף לעריכת בדיקה של פרטי כרטיס האשראי על ידי חברת כרטיס האשראי וכן בכפוף לקבלת אישור מחברת כרטיס האשראי עבור ההזמנה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט.
18.3. במקרה בו לא נתקבל אישור מחברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, הזמנתו לא תבוצע וללקוח לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
18.4. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות בכל עת את אמצעי התשלום, להתיר או לאסור שימוש באמצעי תשלום נוסף לצורך רכישת מוצרים באתר האינטרנט. מבלי לפגוע מכלליות האמור, ככל שהחברה התירה שימוש באמצעי תשלום נוסף וככל שנעשה על ידי הלקוח שימוש בקופוני רכישה או בשוברי מתנה, הרי שבכל רכישה באתר האינטרנט יוכל הלקוח לעשות שימוש בקופון רכישה אחד בלבד או בשובר מתנה אחד בלבד וכך גם אם כתוב אחרת על גבי קופון הרכישה או שובר המתנה.


19. תנאי תשלום
19.1. התשלום תמורת המוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר האינטרנט, יוכל להיעשות במספר תשלומים שווים ללא ריבית, לפי בחירת הלקוח אך בכפוף לסכומי הקניה, כמפורט להלן:
19.1.1. בקנית מוצרים עד לסך של 200 ש"ח – תשלום אחד.
19.1.2. בקנית מוצרים בסך של 200 ש"ח ועד לסך של 300 ש"ח – עד 2 תשלומים.
19.1.3. בקנית מוצרים בסך של 300 ש"ח ועד לסך של 400 ש"ח – עד 3 תשלומים.
19.1.4. בקנית מוצרים בסך של 400 ש"ח ועד לסך של 500 ש"ח – 4 תשלומים.
19.1.5 בקניית מוצרים בסך של 500 ₪ ועד לסך של 600 ₪ – 5 תשלומים
19.1.6 בקניית מוצרים בסך של 600 ₪ ועד לסך של 700 ₪ – 6 תשלומים
19.1.7 בקניית מוצרים בסך של למעלה מ 700 ₪ 12 תשלומים 
19.2. לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מספר התשלומים ואת טווח סכומי הרכישה שיזכו את הלקוח בפריסת תשלומים וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.


20. דמי משלוח
20.1. מחיר המוצר אינו כולל דמי משלוח.
20.2. חיוב בגין דמי המשלוח יתווסף לחשבון הסופי בו יחויב הלקוח בשל ביצוע הזמנתו. במקרה של איסוף עצמאי ממחסן החברה הלקוח לא יחויב בתשלום דמי המשלוח.
20.3. דמי משלוח הם סך של ­­­­45 ש"ח לרכישה מתחת ל 700 ש״ח (להלן – "דמי המשלוח").
20.4. לחברה שמורה הזכות לפטור מדמי משלוח באופן זמני או באופן קבוע מוצר אחד או יותר ו/או מוצר שנכלל במסגרת מבצע מסוים.
20.5. החברה תהיה זכאית לעדכן מפעם לפעם את דמי המשלוח לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי.


21. אמצעי זיהוי לצורך קבלת המוצרים
21.1. כתנאי לקבלת המוצרים, הלקוח או מקבל המוצרים מטעמו, שהינו מעל גיל 18, ייזדהו באמצעות הצגת תעודת זהות ויאשרו בחתימתם את קבלת המוצרים על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, כפי שיוחלט על ידי החברה.
21.2. במקרה של איסוף עצמאי, יהיה על הלקוח או על מקבל המוצרים מטעמו, להזדהות בפני השליח או עובד מחסן החברה או עובד החנות, באמצעות תעודת זהות ו/או להציג בפניו את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה באתר האינטרנט.


23. הנחות ומבצעים
23.1. החברה תהיה רשאית להחליט מפעם לפעם ובהתאם לשיקול דעתה כי מוצר מסוים יוצע למכירה באתר האינטרנט במחיר מוזל ו/או בהנחה ו/או במסגרת מבצע ו/או יעניק ללקוח הטבה מסוימת בעת רכישת המוצר באתר האינטרנט (להלן: "המבצע שייערך באתר האינטרנט" או "המבצעים").
23.2. החברה תהיה רשאית להפסיק או לשנות את המבצע שייערך באתר האינטרנט וזאת בכל עת לפי החלטתה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי ללקוח , לשנות בכל עת את המוצרים הנכללים במבצע שייערך באתר האינטרנט או לא לערוך כלל מבצעים.
23.3. המבצע שייערך באתר האינטרנט יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו(להלן: "מועד הסיום"), ככל שנקבע מועד הסיום, או עד לגמר המלאי – לפי המוקדם מבין השניים. ככל שלא נקבע מועד הסיום, יהיה מועד סיום המבצע שייערך באתר האינטרנט לפי החלטת החברה וכאשר תחליט החברה לסיימו, לא תצטרך היא לתת הודעה מוקדמת או הודעה כלשהי ללקוח וללקוח לא יהיו טענות,דרישות או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
23.4. מובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה, יגרור לאחריו בדיקה מחודשת ביחס לזכאותו של הלקוח ליהנות מהמבצע שייערך באתר האינטרנט.


25. אחריות
25.1. האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח, חלה על הלקוח בלבד, גם אם לשם ביצוע הרכישה נעזר הלקוח במנגנוני החיפוש המצויים באתר האינטרנט.
25.2. החברה מביאה לידיעת הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם כי התיאור התמציתי של המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט לרבות מידותיהם וצבעיהם (להלן: "תיאור המוצר") נסמך על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל והיא ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בשל אי התאמה, טעות או הרגשה כי יש חוסר בפרט כלשהו שעלולה להיגרם בשל פער שיימצא בין תיאור המוצר לבין מצבו בפועל.
25.3. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם ללקוח במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו מקולקלים או לא תקינים, אלא אם אירע הפגם בשל רשלנות רבתי מצד החברה. במקרה זה, תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר בלבד.


26. אחריות בגין פעילות ושימוש באתר האינטרנט
26.1. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט, הרשת, תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה או כל אמצעי תשתית ותקשורת אחרים, על כל רכיביהם, ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב - אשר ייתכן ויגרמו ללקוח ולמבקר באתר האינטרנט בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.
26.2. השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא והלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם מאשר כי אין לו ולא תהייה לו כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט ו/או השירות הניתן על פיו, מאפייניו, מגבלותיו או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
26.3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא באחריות לנזקים מכל מן וסוג שהוא שיגרמו או שעלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר האינטרנט, בחומרה, בתוכנה, ממעשה או ממחדל ו/או רשלנות של ספק אינטרנט ו/או כל ספק אחר כולל תקלה בתשתית, בשרתים, בתקשורת או בקווי התקשרות.
26.4. החברה נוקטת באמצעי זהירות על מנת לשמור ולהבטיח, ככל שניתן, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח בעת ביצוע רכישה באתר האינטרנט, לרבות פרטי כרטיס האשראי שמולאו על ידו. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, בין אם עקיף ובין אם ישיר, העלול להיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו במקרה בו המידע שנמסר לחברה אבד או נעשה בו שימוש שלא מתוך הרשאה של הלקוח או החברה ו/או מי מטעמה, וכן כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה או בידיעתה.
26.5. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן: "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא למידע המסחרי, לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו, דיוקו, תקינותו וכו'. וכן לא תהיה אחראית לנזקים מכל מן וסוג שהם עקיפים או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות או הסתמכות על המידע המסחרי.


27. מדיניות החזרת מוצרים, החלפת מוצרים, ביטול הרכישה
27.1. החברה תאפשר ללקוח לבטל את הזמנתו – משמע, להחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש באתר האינטרנט בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "מדיניות החזרת/החלפת מוצרים"). לחברה שמורה הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת/החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב ליתן הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת המוצרים כפי שתתפרסם על ידי החברה מעת לעת ועל פי דין.
27.2. להלן עיקרי מדיניות החזרת/ החלפת מוצרים שנרכשו ע"י הלקוח באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו:
27.2.1. מועד אחרון להחזרת/החלפת מוצר: מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה בדוא"ל ועד 30 ימים מיום קבלת המוצר.
27.2.2. אופן ההחזרה:
27.2.2.1. ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח בכתב לשירות הלקוחות של החברה, לרבות באמצעות פקס או דוא"ל (להלן: "הודעת הביטול") ובתנאי שהחברה ממסרה ללקוח הודעה על אישור קבלת הודעת הביטול.
27.2.2.2. אופן ההחלפה, במקרים של החלפת מוצר בלבד ולא במקרים של החזרה: החלפת מוצר שנרכש באתר האינטרנט במוצר אחר, ייעשה באמצעות פנייה טלפונית של הלקוח לשירות הלקוחות של החברה, שבמסגרתה יציין הלקוח מה המוצר שרכש ומה המוצר החדש אותו הוא רוצה לרכוש במקום המוצר הישן. לאחר פנייתו של הלקוח ובחירת מוצר חדש כאמור, יקבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה בדוא"ל וההזמנה הישנה תבוטל. המוצר החדש יסופק ללקוח בהתאם להוראות תקנון זה וזאת בכפוף לכך שבמועד אספקת המוצר החדש ללקוח, ימסור הלקוח לשליח את המוצר הישן ויראה בפניו את האישור שניתן לו על ביצוע ההחלפה.
27.2.3. תנאים להחזרה/החלפה:
27.2.3.1 המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית.
27.2.3.2 לא תתאפשר החזרה ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט, כהגדרת מונח זה לעיל. רכישה של מוצרים במסגרת מבצע שייערך באתר האינטרנט היא רכישה סופית.
27.2.3.3 הלקוח יחזיר את המוצר לחברה באמצעות שליח אשר יאסוף את המוצר, בכתובת בה סופק המוצר ללקוח.
27.2.3.4 בזמן הגעת השליח, על הלקוח להיות נוכח במקום ולהציג לשליח תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ומסמכים נוספים בקשר עם הרכישה, לפי בקשת השליח. הלקוח יאשר בחתימתו את איסוף המוצר על גבי מסמך ו/או אמצעי אלקטרוני, לפי בקשת השליח.
27.2.3.5 במידה והלקוח אסף את המוצר באופן עצמאי ממחסן החברה, ישיב הלקוח עצמאית את המוצר למחסן החברה, בתיאום עם שירות הלקוחות של החברה ובמועדים המפורטים בסעיף 15.
27.2.4. דמי ביטול:
27.2.4.1 החזיר הלקוח את המוצר בכדי, לא יגבו דמי ביטול בגין ביטול הרכישה.
27.2.4.2 לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול וללקוח לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 
27.2.5. ביטול החיוב והחזר כספי: בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח על ידי שירות הלקוחות של החברה או תוך 14 ימים מיום שקיבל הלקוח אישור על ביצוע ההזמנה החדשה במייל חוזר, לפי העניין, תבטל החברה את חיוב הלקוח בגין רכישת המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין, ותשיב ללקוח את אותו הסכום בו חוייב בפועל בגין המוצר או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין. כאמור החזר כספי יינתן במקרה בו הלקוח כבר חוייב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי.ביטול החיוב ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר הנדון, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח - במקרה בו הלקוח עדיין לא חוייב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי.
27.2.6. למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החזרת מוצרים כפי שנקבעה ומוצגת בחנות החברה או בחנויות שונות של זכיינים ו/או במקומות שונים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או אצל ספקים שונים, לא תחול על לקוח אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט ולהיפך.


28. פרטיות
28.1. לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח למלא את פרטיו האישיים. ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח לא יוכל לרכוש באמצעות אתר האינטרנט.
28.2. הלקוח מאשר ומסכים כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור. יודגש כי לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את הנתונים הנ"ל, אולם ללא מסירתם לא יוכל לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.
28.3. הלקוח מאשר כי ידוע לו שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר החברה ולאגור במאגר הנתונים של החברה, מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח, צרכיו, מוצרים שרכש, מידע או פרסומת אותו קרא, העמודים אשר צפה בהם, ההצעות שהתעניין בהם, אמצעי התשלום אשר שימש אותו וכל מידע אחר, לרבות אך לא רק באמצעות קבצי Cookies.
28.4. הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את פרטיו האישיים כפי שמולאו על ידו באתר האינטרנט וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו כמפורט בסעיפים 28.2-28.3 לעיל (להלן בסעיף זה: "המידע"), כל גורם מטעם החברה ו/או חברות קשורות לחברה, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישי, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח מאשר ונותן לחברה את הסכמתו למסור את המידע כהגדרתו לעיל צד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידו באתר האינטרנט ו/או בקשר אליה, ובכלל זה גם לנציגי שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ו/או השליח, לרבות עובדיה ו/או שליחיה.
28.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע כאמור לעיל לחברות קשורות לחברה וכן החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או רה-ארגון ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או חברות קשורות.
28.6. החברה תהיה רשאית להעביר נתונים ממאגר המידע למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את הזיהוי האישי של הלקוח.
28.7. החברה תהיה רשאית למסור את פרטיו האישיים של הלקוח בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ"י דין למסור את פרטיו האישיים של הלקוח המצויים ברשותה בהתאם לפרטים שמולאו על ידו באתר האינטרנט ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח לבין החברה.
28.8. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידו הינם: (1) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות והקשורות בכך; (2) שיווק מידע פרסומי כמפורט להלן ודיוור ישיר ע"י החברה ו/או ע"י חברות קשורות; (3) שימוש בפרטי הלקוח לפי צרכי החברה, בין היתר לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו באתר האינטרנט, זמן שהותו באתר האינטרנט, תדירות כניסתו לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (4) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח וציפיותיו.
28.9. החברה תנקוט באמצעי זהירות בכדי לשמור על הפרטים האישיים של הלקוח ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים בכדי למנוע עשיית שימוש לרעה בפרטים האישיים שנמסרו לה על ידי הלקוח בעת רכישה באתר האינטרנט של החברה. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש, להפריע, לחדור או לעשות שימוש לרעה או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, לא תהיה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.


29. מידע פרסומי
29.1. הלקוח מאשר כי ידוע לו כי החברה ו/או חברה הקשורה לה תהינה רשאיות לשגר דבר פרסומת ו/או מידע שיווקי באמצעות פקס, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, שיחה מוקלטת ובכל אמצעי אחר מפרטי אמצעי התקשורת שמסר הלקוח במסגרת הפרטים האישיים.
29.2. לקוח אתר האינטרנט אשר לא מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרש לסמן סימון במקום המיועד לכך באתר האינטרנט כי הוא אינו מעוניין בקבלת מידע פרסומי. לקוח אתר האינטרנט יהיה רשאי להודיע בכל עת על רצונו שלא לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו.
29.3. הואיל ולחברה ו/או לחברה קשורה לה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח ולמשתמשים נוספים -החברה ו/או החברה הקשורה לה רואות באי סירוב הלקוח לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח והמשתמשים הנוספים כלפי החברה ו/או חברה הקשורה לה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי.


30. קניין רוחני
30.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר האינטרנט של החברה, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה ו/או בבעלותה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה. זכויות אלו חלות בין היתר גם על עיצובו הגרפי של אתר האינטרנט, שיטות המכירה, בסיסי הנתונים בו ובכלל זה רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, מלל המופיע באתר האינטרנט, עיצוב גרפי, צילומי מוצרים, צילומי הפקת סגנון וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ובפעילותו של אתר האינטרנט (להלן: "הזכויות באתר האינטרנט").
30.2. תמונות המוצרים, צילומי מוצרים וצילומי הפקת סגנון המופיעים באתר האינטרנט הינן רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה וחל איסור מוחלט לעשות בהן כל שימוש בין אם מסחרי ובין אם אחר ו/או להעתיקן ו/או להפיצן ו/או לשווקן, בין אם באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובין אם באמצעות שימוש באתרים אחרים.
30.3. שמו של אתר האינטרנט easycook.co.il וכן סימן המסחר של "איזי קוק" (בין אם נרשם ובין אם לא), ו/או כל סימן מסחר אחר שיופיע באתר האינטרנט ו/או שיוחלט על ידי החברה הינם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה ואין לעשות בהם שימוש מכל מן וסוג שהוא.
30.4. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מאשרים ומתחייבים כלפי החברה כי לא יעשה על ידם ו/או על ידי מי מטעמם שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות באתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר, בין באמצעות אתר האינטרנט, בין באמצעות אתרי אינטרנט אחרים ובין בכל אמצעי אחר.
30.5. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב ו/או ממשק ולתרגם מידע כלשהו המוצג באתר האינטרנט.
30.6. אין להשתמש בנתונים המתפרסמים באתר האינטרנט לצורך הצגתם באתרי אינטרנט אחרים ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או כל שימוש אחר.
30.7. אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.


31. איסור ביצוע שימוש מסחרי
31.1. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט של החברה מתחייבים כי לא יעשו ולא יסייעו לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בשמו של אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או ברשימת המוצרים המופיעים בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.
31.2. הלקוח ו/או המבקר באתר האינטרנט מתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג באמצעות אתר אחר את אתר האינטרנט - באמצעות 'מסגרת', גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו- קישור עומק, אלא לעמוד הבית בלבד. כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.


32. שימוש נאות
32.1. הלקוח כהגדרתו לעיל,מתחייב לעשות שימוש באתר לשם צפייה אישית במוצרים המוצגים לרכישה באתר ולשם רכישתם בלבד. כל שימוש אחר באתר מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור:
32.1.1. אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט.
32.1.2. אין לנסות או לבצע כל פעולה המתערבת או המפריעה בדרך הפעולה הרגילה של האתר והרכישה באמצעותו.
32.1.3. אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.
32.1.4. אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב, לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים;


33. שינויים באתר האינטרנט
33.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה והחלטתה לשנות את התקנון ו/או הוראות בתקנון ו/או את מדיניות החזרת המוצרים באתר האינטרנט ו/או את מבנהו או צורתו של אתר האינטרנט ו/או את השירותים הניתנים באתר האינטרנט וזאת מבלי שיהיה עליה למסור הודעה מראש.
33.2. על הלקוח מוטלת החובה להתעדכן בשינויים באתר האינטרנט, כפי שיהיו מעת לעת ולא תהיה לו טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השינויים באתר האינטרנט ו/או כתוצאה מתקלות אפשריות כתוצאה מהשינויים באתר האינטרנט.


34. אבטחת מידע
34.1. החברה נוקטת באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות חדירה לאתר האינטרנט, למחשביה, למערכות מחשביה, לחשיפת מידע במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט, למחשביה, למערכות מחשביה.
34.2. במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש, להפריע, לחדור, לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה (להלן ולעיל: "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה ללקוח ו/או מי מטעמו כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.
34.3. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא לכל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה.
34.4. הלקוח מאשר כי הוא יודע כי לשם נקיטת אמצעי זהירות, החברה ממליצה לשמור את הסיסמה בסודיות, לא למסרה לאחר, לעדכן ולשנות את הסיסמה לעיתים תכופות.


35. מיצוי הקשר
35.1. כאמור, התקנון מהווה הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה. התקנון ממצה את הקשר ומערכת היחסים בין הלקוח לבין החברה בכל הקשור לרכישת מוצר באתר האינטרנט.


36. דין ושיפוט
36.1. בקשר עם פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה או בקשר עם פעולה או סכסוך הנובעים מתקנון זה, משימוש באתר האינטרנט, ביצוע רכישה באתר האינטרנט (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת. במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, מוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות ייחודית לפתרון המחלוקת בין הצדדים.
36.2. הדין שיחול על השימוש באתר האינטרנט הוא הדין הישראלי בלבד.


37. מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט
מוקד שירות הלקוחות של החברה עומד לרשות הלקוח בימים ראשון עד חמישי בין השעות 10:00 ל- 17:00.  
37.1. ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות טלפון מספר 6182*, או בכתובת דואר אלקטרוני info@easycook.co.il.
37.2. בימי שבת וחג מוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט יהיה סגור.
 
 
 

איזי קוק - השף הפרטי שלך
  סיר אטום חשמלי איכותי     סירי מולטי שף     סיר ללחם     סיר לעוגה     השף הפרטי שלך     סיר חוסך בזמן     בישול סיר חשמלי     סיר בישול איכותי     סיר חשמלי איכותי     סיר טורבו שף איכותי